Kev pib ua teg num no saib xyuas rau lub zej zos txoj kev noj qab nyob zoo; caw cov pejxeem los koom nrog lub zej zos sib tham

Fox Cities, Wis. (March 14, 2019) — Imagine Fox Cities niam qhuav tsim tshiab, nws yog qhov uas tag nrho lub zej zos txoj kev pib ua teg num coj los txhob txwm kho yav tom ntej no rau hauv Fox Cities los pab rau ib tug neeg lub neej kom zoo dua thiab noj qab nyob zoo.  Ntau lub zej zos txog kev txhais cov lus noj qab nyob zoo no nyias txawv nyias tiamsis feem ntau muab los xam sib xws yog li tsev nyob, kev nyab xeeb, kev kho mob, kev kawm tag lub neeg thiab ntau yam ntxiv.

 
Txoj kev pib ua teg num no yog tsim los ntawm cov tswv cuab hauv lub zej zos, rau cov neeg nyob hauv zej zos, thiab yuav yog ib qho kev pib ua ntxiv mus los xyuas kom paub meej meej hais tias lub zej zos txoj kev ceev cia lossis ua kom zoo dua rau ntawm tej uas muaj nqis, saib ntsoov rau yav tom ntej.  Lub caij uas pom tias muaj rooj qhib los txhim kho, Imagine Fox Cities mam li ua mus tom ntej no los sib koom tes, kom zej zos tau txoj kev npaj txhij txhua tsim ua mus thiab xam txog tus qauv uas yuav tsim rau tom ntej no los txiav txim siab los ntawm tej yam uas koom siab pom tau tias muaj nqi.

“Peb tseem nyob rau ntawm theem niam qhuav nrhiav tau xwb, qhov ntawd txhais tau tias xav tau lub zej zos lub tswv yim rau lub ciaj uas peb pom paub txog tej kev koom ntawm zej zog, tiam neeg twg, haiv neeg twg, dabtsi muaj nqi thiab kev vam,” Beth Flaherty, thawj tswj ntawm Imagine Fox Cities, tau hais tias. “Qhov yuav ua mus no yog tseem qhib rooj, txhais tau tias, tsis tau muaj lub tswv yim teev tseg tej tseem ceeb kom muaj paus muaj ntsis ntawm txoj hau kev yuav taug lossis yuav ua dab tsi, tsuas tsom ntsoov ua kom Fox Cities yog ib qhov chaw txaus nyiam nyob, ua hauj lwm, thiab loj hlob laus.” 

Ob asthiv tom ntej no, Imagine Fox Cities yuav tswj tuav cov sij hawm rau lub zej zog los sib tham thiab tsis tas li tso cov lus noog ntsuam xyuas xyeej rau ntawm is taws nej ces cov tib neeg nyob hauv zog tias li pab piav qhia los lub “noj qab nyob zoo” ntawm Fox Cities no yuav txhais li cas rau cov neeg uas nyob, ua hauj lwm thiab kawm ntawv rau ntawd no.   

Imagine Fox Cities txoj kev ua no muaj li plaub theem ua: kev koom tes thiab kev nrhiav; kev paub txog thiab kev saib ntsoov txog; kev sib ntsib; thiab kev ua zog. Thaum lub sij hawm ua no, Imagine Fox Cities cia siab tias yuav tau koom tes nrog cov thawj coj thiab lub suab hais tshiab. 
 
“Peb mam li siv rau lub hli tom ntej no lossis ntej zog los mloog tseem tseem saib peb lub zej zog yuav hais li cas,” Walt Rugland, lub zej zog tus tswv cuab, hais tias. “Peb xav hnov los ntawm tag nrho txhua txhia cov neeg hauv lub zej zog xam cov muaj hnub nyoog  li cas los tau, haiv neeg twg los tau, tub los ntxhais poj niam txiv neej, kev cai dab qhuas twg thaib nyiaj khw tau los li cas.  Nws tseem ceeb heev tias peb cov ntaub ntawv thiab cov lus sib tham no pom tau tias tag nrho lub zej zog los sib koom.”  
 
“Muaj hmoov tias, peb tau nyob hauv lub zej zog uas muaj ntau lub koom haum kuj yeej tseem ua lawv tog los pab ua kom lub neej xis nyob zoo dua rau cov neeg uas nyob rau hauv Fox Cities thiab peb tos ntsoov txais tos lawv lub tswv yim qhia ces peb thiaj li pab lawv qhuas thiab nthuav tawm ntsig txog lawv lub hom phiaj saib yog dab tsi, tseem xam pom tom ntej no thiab yuav ua tau kom tiav zoo li cas rau tom ntej no hauv Fox Cities,” Mike Weller tau hais, tug thawj tswj. “Xws li Helen Keller hais, ‘Ib leeg xwb peb ua tau tsawg tsawg; ua ke peb ua tau ntau dua.” 
 
Ntau lub laj kam thiab cov koom haum yeej koom nrog Imagine Fox Cities lub zej zog qhov tes num no thiab xam cov chaw no: Appleton Alliance Church, Appleton Public Library, Bank of Kaukauna, Boldt, Boys & Girls Clubs ntawm Fox Valley, Community Foundation rau Fox Valley Region, East Central Wisconsin Regional Planning Commission, enVision Performance Solutions, Generative Local Community Institute, Kimberly-Clark, Lawrence University, Mike Weller & Associates, Miller Electric Mfg, NAI Pfefferle, Red Shoes, ThedaCare, Thrivent, United Way Fox Cities thiab US Venture.

 
Imagine Fox Cities mam li sib qhia cov ntsiab lus uas nrhiav tau los ntawm cov ntaub ntawv tau sib sau ua ke rau thaum lub caij lig zog li lub caij ntuj sov.  

 
Xav paub ntxiv lossis yog xav tauj koom kev sib tham lossis ua ntawv ntsuas teb, thov mus saib www.ImagineFoxCities.com.  

### 

Kev Qhia txog Imagine Fox Cities  Imagine Fox Cities tsim xyoo 2018 los siv lub zog kho kom pom txoj hau kev uas yuav coj txoj kev thiab kev txiav txim siab ua kom zoo mus tom ntej rau cov neeg noj qab nyob zoo uas hu Fox Cities lawv lub tsev.  Nws yog lub hom phiaj ntawm Imagine Fox Cities los ua kom cig thiab txhawb nqa cov tswv yim tshiab los pab rau tej yam uas xav tau thiab qhib rooj rau hauv Fox Cities rau lub caij tseem hwm txoj cai thiab kev tshwj xeeb nyob rau ntawm txhua lub zej zog.  Imagine Fox Cities xav koom heev nrog cov thawj coj thiab lus suab tshiab thiab tswj tej yam uas yog nyob rau ntawm Fox Cities lub chaw tshwj xeeb nyob thiab ua hauj lwm hnub no thiab rau tiam neeg yav tom ntej.

X
X