KOJ NYOB LI CAS

LAWM XWB?
How Are You Feeling?

Imagine Fox Cities xav sojntsuam txog ntawm kev nyob nyab xeeb hauv Fox Cities. Thov qhia rau peb me ntsis txog koj tus kheej txoj kev noj qab haus huv, koj txoj kev xav, kev noj qab nyob zoo, cov neeg txhawb nqa uas noj sib hlub haus sib cev, thiab koj txoj kev xav txog lub hom phiaj rau koj lub neej thiab kev kaj siab ntawm txhua yam.

Daim ntawv nug tshawb fawb no peb yuav tsis nug koj npe tabsis yuav muab coj los saib thiab pab tswvyim txhawb txhua tus kom yav pem suab muaj kev vam meej thiab kev kaj siab rau txhua txhua tus uas nyob thiab ua hauj lwm hauv Fox Cities.

What Is Imagine Fox Cities?

Imagine Fox Cities is an inclusive community-wide initiative created to be intentional about shaping the future of the Fox Cities when it comes to well-being. 

In October 2019, more than 300 people from across the Fox Cities participated in a Community Summit to hear about a new visioning effort called Imagine Fox Cities. Information about what was learned from a well-being survey and community conversations prior to the summit was shared, and revealed in the community’s living vision for the future.

X
X