DAIM NTAWV NTSUAS TEB KEV NOJ QAB NYOB ZOO

KOJ NYOB LI CAS LAWM XWB?

Imagine Fox Cities xav sojntsuam txog ntawm kev nyob nyab xeeb hauv Fox Cities. Thov qhia rau peb me ntsis txog koj tus kheej txoj kev noj qab haus huv, koj txoj kev xav, kev noj qab nyob zoo, cov neeg txhawb nqa uas noj sib hlub haus sib cev, thiab koj txoj kev xav txog lub hom phiaj rau koj lub neej thiab kev kaj siab ntawm txhua yam.

IMAGINE FOX CITIES YOG DABTSI?

Imagine Fox Cities yog ib lub homphiaj los soj ntsuam pej xeem nyob rau hauv cov zej zog Fox Cities txog kev noj qab nyob zoo. Xyoo 2019, yog thawj xyoo uas xa cov ntawv tshuaj ntsuam rau pej xeem teb thiab muaj txog li 3,000 tus pej xeem tau teb thiab qhia txog lawv txojkev xav txog lub zeem muag nyob ua ke rau yav pes suab zoo li cas. Tau li ob xyoo no lawm, peb xav rov qab paub ntxiv txog kev noj qab nyob zoo rau cov zej zog Fox Cities. Tej lus teb hauv daim ntawv nug no yuav coj los qhia tawm rau zej zog rau lub caij ntuj sov pib thiab yuav coj los pab tawm tswvyim txhim kho kev thaj yeeb hauv zej zog rau ntau tiam neeg tom ntej.

DAIM NTAWV NTSUAS TEB KEV NOJ QAB NYOB ZOO

Daim ntawv tshuaj ntsuam hauv qab no siv sijhawm tsawg dua tsib feeb thiab yuav tsis qhia npe. Thaum koj teb daim ntawv soj ntsuam no, xav txog tus ntaiv uas muaj cov theem ntaiv muaj nab npawj xoom nyob rau theem hauv qab mus txog kaum rau theem kawg kiag saum toj.  Theem ntaiv kawg kiag saum toj ntawd piv tau tias lub neej zoo tshaj plaws rau koj thiab theem pib hauv qab piv tau tias lub neej phem tshaj plaws rau koj.  Ua tsaug rau koj lub sijhawm thiab kev tawm suab pab kom cov zej zog Fox Cities yog ib thaj chaw es muaj kev khab seeb rau kev nyob noj haus thiab ua haujlwm.

X
X